Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”.

                                                                                                                Janusz Korczak

 

 

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

 

Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia  uaktywniają pracę całego mózgu,  aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie można ograniczyć się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.

 

Ogólne wskazania terapeutyczne:

  • zachęcanie dziecka do pracy,
  • nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,
  • stopniowanie trudności,
  • ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,
  • niedopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna.

 

Działania terapeutyczne:

 

Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej:

-ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonemowego,

-doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,

-kształtowanie wrażliwości słuchowej,

-ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej, poprawność wypowiedzi,

-ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej mowy,

-doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,

-doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa i wypowiadania się,

-wzbogacanie słownika czynnego i biernego.

 

Usprawnianie w sferze wzrokowej:

-usprawnianie analizatora wzrokowego,

-ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym,

-ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Usprawnianie w sferze ruchowej:

-usprawnianie motoryki dużej – lokomocja, sprawnie porusza się i pokonuje przeszkody,

-usprawnianie motoryki małej – manipulowanie przedmiotami,

-doskonalenie koordynacji ruchów ciała.

 

Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

-usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców,

-wyrabianie nawyku umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim,

-usprawnianie czynności manualnych,

-wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwzględniające napięcie mięśniowe rąk.

 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

-wypracowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, plastycznego,

-słuchanie, zapamiętywanie obrazków,

-wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania, czytania,

-przewiduje skutki działań – łączy przyczyny ze skutkiem,

-koduje i odkodowywuje proste informacje w postaci obrazków, rysunków,

-kreślenie znaków literopodobnych.

 

Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych:

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

-porównywanie liczebności zbiorów,

-grupuje obiekty wg. różnych kryteriów,

-porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,

-kształtowanie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania na konkretach,

-dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

Usprawnianie w zakresie orientacji:

­ -w przestrzeni, w schemacie własnego ciała

 Usprawnianie w zakresie lateralizacji:

­ ustalenie dominującej ręki, nogi.

 

 Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania.

 Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych.

Skip to content