RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa Kraina” w Połajewie

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, ul. Leśna 1,  64-710 Połajewo zwana dalej.
  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. W przedszkolu został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:  ido.oswiata.polajewo@gmail.com
 3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zadań oświatowych na podstawie ustaw:
  o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej oraz prawo oświatowe, przez okres pobytu dziecka w przedszkolu oraz po jego zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
 4. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola https://www.przedszkole-polajewo.pl, w kronice przedszkolnej, w  artykułach gazet jak również na portalu informacyjnym powiatu  PCT 24 w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres pobytu w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 4 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 6. Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 7. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa,  posiadają Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                       Lidia Kulwas

Skip to content