Ważne komunikaty

Drodzy Państwo

Pod linkiem 

https://gzo_polajewo.bip.gov.pl/publiczne-przedszkole-basniowa-kraina-w-polajewie/323114_sprawozdanie-za-rok-2019.html 

znajdują się sprawozdania finansowe za rok 2019.

Procedura dotycząca funkcjonowania  Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19

 

Procedurę opracowano w porozumieniu z organem prowadzącym i w oparciu:                   

 • O wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkiem z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późniejszymi zmianami).
 • Procedurę postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie z dnia 11 marca 2020 roku.

 

Drodzy Rodzice, z dniem 6 maja 2020r. nasze przedszkole podejmuje próbę przywrócenia normalności. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie powracamy do normalnego funkcjonowania. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę nad dziećmi. 
Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w Naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 6 maja do 24 maja 2020r. Wtedy rząd przedstawi informację jak dalej będą wyglądały podejmowane działania mające na celu łagodzenie obostrzeń.

Prosimy  o zapoznanie się z dalszymi informacjami:

 • Placówka czynna będzie w stałych godzinach funkcjonowania. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w tym czasie.
 • Personel zobligowany jest do dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).
 • Personel kuchenny nie może pełnić opieki nad dziećmi.
 • W oddziale może przebywać do 12 dzieci. Warunkowane jest to powierzchnią sali  i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4m2  na osobę i każdego opiekuna,  z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez meble i elementy wyposażenia).
 • Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach funkcjonowania placówki.
  By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć edukacyjnych w placówce  nauczanie zdalne utrzymane zostaje do  24 maja 2020r.
 • Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.
 • Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 • Dowóz dzieci do przedszkola organizują rodzice we własnym zakresie.
 • Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce a następnie dzwoni na dzwonek, wzywając w ten sposób nauczyciela, pomoc nauczyciela.
 • Nauczyciel, pomoc nauczyciela (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) wychodzi przed placówkę i mierzy temperaturę dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.
 • Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi 37,0 st. lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 • Dziecko odbierane jest od rodzica przez nauczyciela, pomoc nauczyciela i przez nauczyciela, pomoc nauczyciela rozbierane w szatni. Nie ma innej możliwości.
 • W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. My ubieramy dziecko, mierzymy temperaturę i oddajemy dziecko rodzicom. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku przedszkola.
 • Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu danego oddziału.
 • Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2 m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie na plac zabaw.
 • Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce,  w maseczce także wychodzą z placówki do domu. Proszę o zapewnienie czystej maski dziecku, innej niż ta, w której przyszło do placówki.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw.
 • W zależności od warunków pogodowych, będziemy spędzać  czas na zewnątrz wyłącznie   na placu zabaw; wyjścia poza teren placówki są zabronione.
 • Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych zabawek, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą.
 • Proszę także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.
 • Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, będziemy to nadzorować.
 • Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 • Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych, pracownicy także.

Zasady przyjęcia dziecka

 • Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe.
 • Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.

Kryteria przyjęcia dziecka

 • Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka zgłaszają Państwo telefonicznie pod numer 672567084.
 • W porozumieniu z organem prowadzącym z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci obojga pracujących rodziców.

 

Opłaty

 • Opłaty pozostają bez zmian.

 

Posiłki

 • Posiłki w przedszkolu zapewniać będziemy jak dotychczas.
 • Naczynia będą tak jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

 • Jeśli w placówce dojdzie do podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy, wzywamy rodzica, informowane są: najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny. 
 • W placówce zostało wytyczone pomieszczenie do izolacji danej osoby.
 • Osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.
 • Dalsze kroki podejmowane będą w oparciu o decyzję uprawnionych do tego organów.
  Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki  i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.
 • Rodzice decydujący się na objęcie jego dziecka opieką proszeni są o zgłoszenie tej informacji w wyznaczonym terminie.
 • Decyzję od kiedy przedszkole zostanie otwarte przedstawiono Państwu w dniu 30 kwietnia 2020r. na stronie internetowej przedszkola.
 • 6 maja 2020r. będą Państwo proszeni o odebranie niezbędnych dokumentów, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki.

Będzie to:

 • oświadczenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19; procedurą postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną   w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie,
 • zgoda na mierzenie temperatury dziecku,
 • oświadczenie o przyprowadzanie dziecka na własne ryzyko,
 • wywiad epidemiologiczny.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

1

CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

 

2

ZASADY PROFILAKTYKI

Do zadań przedszkola należą:

 • zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności),
 • zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,
 • zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych– nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci,
 • edukacja dzieci w zakresie:
 1. prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 2. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 3. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 4. prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 5. zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 6. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;
 • okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

3

OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

 

 1. Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, mogą żądać udzielenia informacji o:
 • osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 • osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
 • posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.
 1. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,
 • płeć,
 • adres zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego,
 • okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,
 • trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu,
 • miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.
 1. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny mogą, w drodze decyzji:
 • wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
 • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,
 • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie,
 • wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
 • wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
 • nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną,
 • zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

4

POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA CHOROBY

 

 1. Rodzicom zaleca się zostawić w domu dziecko, które wykazuje objawy choroby –słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów.
 2. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w ust. 1, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd.
 5. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 6. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w przedszkolu.
 7. Dyrektor powiadamia rodziców o zagrożeniu przez stronę przedszkola w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

 

5

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE WYWOŁANE WIRUSEM SARS-COV-2

 

 1. SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”.
 2. W celu przeciwdziałania COVID-19 dyrektor może polecić pracownikowi przedszkola wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 3. W przypadku zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 4. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące w przedszkolu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
 5. Polecenia, o których mowa w ust. 4, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

Drodzy Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zostaje wydłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym nauczanie zdalne będzie kontynuowane do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

                Z poważaniem

Dyrektor Lidia Kulwas

UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r.

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemicznym

wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania na stronie szkoły http://sppolajewo.eu/ w zakładce dokumenty ( żółta kredka).

W obecnej sytuacji należy wypełnić tylko zgłoszenie ( bez załączania aktu urodzenia), wrzucić do skrzynki w przedsionku szkoły lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

również nasza placówka zmienia formę pracy na tzw. „zdalne nauczanie”.

Na stronie Przedszkola będą Państwo informowani o propozycjach

zabaw oraz innych formach aktywności dla dzieci.

W celu ułatwienia Państwu tej trudnej sytuacji zostaną wydane karty pracy przedszkolaków.

Nastąpi to w dniach:

wtorek 24 marca – godz 10.00-12.00

Oddziały w Krosinie, Boruszynie, Tarnówku i Młynkowie

Połajewo oddziały „Krasnoludki”, „Misie” i „Kotki”

środa 25 marca – godz 10.00-12.00

Połajewo oddziały „Motylki” i „Żabki”.

Katry pracy będą wydawane na terenie przed wejściami do właściwych placówek.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wszelkich zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, podczas odbierania kart,

w szczególności do zachowania niezbędnych odległości.

 

z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Lidia Kulwas

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

W przypadku wszelkich pytań oraz chęci uzyskania niezbędnych informacji

proszę o kontakt telefoniczny pod nr 0672567084 

w godzinach 8.00 – 14.00

 

z poważaniem                        

Dyrektor Lidia Kulwas       

   

 

 

 


 

UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się

w terminie od 17 lutego do 13 marca 2020 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 13 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020 będą odbywać się

w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 29 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS POBYTU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE